ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Manasilm OÜ on äriühing Manasilm OÜ, registrikood 14794742, asukoht Suur-Laagri 6, Tallinn, 10415.

Manasilm OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta oma veebilehe, manratatas.ee, kasutajate privaatsust. Sellest tulenevalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kasutajaandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on igasugune info, mida on veebilehe manaratas.ee kasutaja enda kohta teada andnud.
Kõik kasutaja andmetega tehtavad toimingud on kasutaja isikuandmete töötlemine.

Manasilm OÜ kogub kasutajaandmeid järgmises koosseisus:

 • ees-ja perekonnanimi või äriühingu nimi;
 • elukoht või asukoht;
 • e-posti aadress, kaupade ja teenuste osutamisega seonduvate küsimuste lahendamiseks (klienditugi)
 • arveldusarve ehk pangakonto number;
 • ostuajalugu ehk andmed veebilehel sooritatud tehingute kohta, ülevaate koostamiseks;
 • kasutaja tagasiside ja kasutaja eelistuste kohta;
 • kasutajaandmeid, mida Kasutaja on omal algatusel edastanud manaratas.ee-le erinevate sidevahendite teel, kusjuures manaratas.ee-l on õigus salvestada kõik kasutaja poolt erinevate sidevahendite abil edastatud korraldused;
 • IP-aadress, veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Manasilm OÜ ei töötle tundlikke andmeid, mis on seotud näiteks kasutaja tervisega, rahvusega, usuliste või poliitiliste veendumustega (v.a.juhtudel, kus seda nõutakse seadusega või kui kasutaja vabatahtlikult avaldab need andmed ise teenust kasutades).

Manasilm OÜ-l on õigus töödelda seaduses sätestatud alustel kasutajaandmeid, mida ei ole käesolevas koosseisus nimetatud.

Miks isikuandmeid töödeldakse:

 • et pakkuda veebilehe kasutajatele kvaliteetset teenust;
 • et täita veebilehe poolt kasutajaga sõlmitud lepingut;
 • et kaitsta oma seaduslikke õigusi (näiteks andmete edastamine kohtule);
 • veebelehe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks;
 • et mõista selgemalt ja paremini veebilehe kasutajate ootusi ning selle tulemusena pakkuda kasutajatele sobivaid ja kvaliteetseid teenuseid;
 • juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine);
 • et täita õigusnormidest tulenevaid kohustusi (näiteks andmete edastamine uurimisasutustele).

Kes on manaratas.ee poolne veebilehe kasutajaandmete vastutav töötleja?
Manasilm OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Arendusfirma Knowal OÜ on Manasilm OÜ-ga sõlminud lepingu edastatavate kasutajaandmete konfidentsiaalse kasutamise kohta. Knowal OÜ teostab manaratas.ee-veebilehe arendustöid.

Kuidas muuta oma kasutajaandmeid ja nende töötlemist?
Kasutajal on õigus tutvuda oma kasutajaandmetega manaratas.ee-veebilehel, selleks peate vastava sisuga kirja edastama e-posti teel aadressile: ingrid.manaratas@gmail.com
Kui kasutaja andmed on muutunud või valed, peab kasutaja sellest teavitama manaratas.ee e-posti ingrid.manaratas@gmail.com vahendusel.

Kuidas lõpetada oma kasutajaandmete töötlemine veebilehel?
Kasutajal on teatud asjaoludel õigus taotleda oma kasutajaandmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui see nõue on vastavuses isikuandmete kaitse seadusega või muu vastava jõusoleva õigusaktiga.

Vastavast soovist palume teavitada e-posti teel aadressil: ingrid.manaratas@gmail.com

Kui Te pole rahul oma kasutajaandmete töötlemisega, siis on teil võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (info@aki.ee), kes teostab selle valdkonna järelvalvet Eestis.

Kui kaua me säilitame Teie andmeid?
Säilitame kasutajaandmeid seni, kuni olete manaratas.ee-veebilehe kasutaja või olete avaldanud soovi oma konto kustutamiseks.

Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Üldiselt säilitatakse säilitatakse arveldusega seonduvaid andmeid 6 aastat.

Seejärel andmed aeguvad ehk kustutatakse automaatselt.

Kuidas me kaitseme Teie andmeid?
Kasutaja nõusolekuta ei väljastata andmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud seaduses ettenähtud juhtudel.

Me anname endast parima, et hoida Teie andmeid kaitstult ja turvaliselt. Selleks me kasutame turvaprotokolle kommunikatsiooni ja andmete jagamiseks ehk HTTPS-ühendust. Lisaks me monitoorime ja jälgime pidevalt oma veebilehe süsteeme, et vältida võimalikke haavatavusi ja rünnakuid veebilehe vastu.

Juhul, kui sellest kõigest hoolimata peaks midagi juhtuma veebilehega, mis ohustab kuidagi Teie kasutajaandmeid, siis teavitame koheselt Teid ja vastavaid vajalikke asutusi.